Wonen & Omgeving

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie wil daarom de komende periode hoog inzetten op duurzaamheid en maakt zich sterk voor een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. 

Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in Nederland.

Dantumadiel is een woon/werk gemeente en ligt in een zogenaamd krimpgebied. Dit betekend dat het inwonersaantal afneemt en de vergrijzing toeneemt. Dit heeft effect op de woningmarkt. Het beleid van de gemeente moet er aan de ene kant op gericht zijn om overschot van woningen op termijn te voorkomen aan andere kant moet er in de dorpen voldoende aanbod zijn en mogelijkheid blijven voor vernieuwing. Met name voor starters en de kleine beurs moet in alle dorpen een passend aanbod zijn. 

Nieuwe in-, en uitbreidingsplannen worden ruim opgezet met veel groen en biodiversiteit maar ook met oplossingen ten gunste van een goede klimaatadaptatie.De ChristenUnie vindt behoud van voorzieningen belangrijk voor de leefbaarheid en aantrekkelijk woonklimaat in de dorpen. Samen met inwoners zal naar alternatieve mogelijkheden gezocht moeten worden om de voorzieningen in stand te kunnen houden.