De rol van de ChristenUnie tijdens de coalitieonderhandelingen

maandag 13 augustus 2018 15:18

Nu alles weer wat in rustiger vaarwater is gekomen leek het ons als fractie goed om voor onze leden het verloop van de coalitieonderhandelingen nog even op een rij te zetten. Na de verkiezingen op 4 april heeft de CU-fractie net als alle andere fracties een eerste gesprek met de informateur Arie Aalberts gehad.

Tijdens dit gesprek hebben wij onze speerpunten vanuit ons verkiezingsprogramma aangegeven. Belangrijke voorwaarden voor een stabiele coalitie waren voor onze fractie vertrouwen, respect, openheid en gunning. Toen de CU-fractie werd uitgenodigd om deel te nemen aan informatieve gesprekken met CDA en Sociaal Links werden de belangrijkste thema’s besproken. Bij een groot deel van de onderwerpen was snel overeenstemming omdat alle drie partijen hierover hetzelfde in hun programma’s hadden staan.

Bij de verschilpunten ontstond veel discussie en wrijving en was er voor de CU weinig ruimte. Onder andere over de koopzondag kon geen sluitende afspraak worden gemaakt. Vanuit de coalitie zouden geen initiatieven worden genomen maar initiatieven van buitenaf kregen alle ruimte. Een ander belangrijk punt was de positie van Dantumadiel t.o.v. de nieuwe gemeente Noardeast Fryslan. CU fractie is van mening dat, nu de raad voor zelfstandigheid heeft gekozen, er ook echt werk gemaakt moet worden van een sterk zelfstandig Dantumadiel. Dat houdt voor de fractie onder andere in dat Dantumadiel op een aantal strategische functies eigen mensen in dienst zou moeten hebben, zoals b.v. bedrijvenfunctionaris, dorpencoördinator, beleidsstrategen. Deze kosten kunnen in mindering worden gebracht bij de centrumgemeente omdat deze dienstverlening daar zou kunnen vervallen. Het voorstel van het CDA om alleen, naast de nieuwe directeur van DDFK en de nieuwe Secretaris van Dantumadiel, een extra Directeur voor Dantumadiel in dienst te nemen vond de CU fractie een overbodige en veel te dure optie. (kosten plm. € 180.000,- per jaar)

Wat het aantal wethouders betreft heeft de informateur Arie Aalberts geadviseerd om drie fulltime wethouders aan te stellen. Hij heeft daarnaast advies ingewonnen bij burgemeester Klaas Agricola die dit ook sterk aanraadde. Hierbij is gekeken naar de opgaven waar het nieuwe college voor staat en de ervaring uit afgelopen termijn. ChristenUnie en Sociaal Links wilden dit advies volgen terwijl het CDA naar 3.5 fte wilde zodat zij twee wethouders konden leveren naast die van de twee andere partijen. Voor de ChristenUnie en Sociaal Links was dat een stap te ver. Voor de CU fractie waren bovenstaande (en andere) punten niet zozeer breekpunten maar was het de bedoeling om tot een verantwoord compromis te komen. Dat bleek helaas niet mogelijk. Daarnaast werden er tijdens de drie weken durende informatieronde uitspraken gedaan waaruit veel wantrouwen bleek en/of die het vertrouwen schaden.


Als CU fractie vonden wij dat er onvoldoende ruimte en wederzijds vertrouwen was om te komen tot een stabiele coalitie en zagen voor onszelf op dat moment geen andere keuze dan ons terug te trekken uit de onderhandelingen. Er waren toen nog zeven andere coalities mogelijk met het CDA. Als CU fractie gingen wij er daarom op dat moment vanuit dat wij geen deelname aan het college zouden hebben.
Vervolgens zijn in de dagen daarna ook Sociaal Links en Gemeentebelangen Dantumadiel afgehaakt. Ook deze partijen zagen onvoldoende basis voor een stabiele coalitie met het CDA. Daarna heeft de informateur Gemeentebelangen Dantumadiel en Sociaal Links gevraagd zelf een derde partij te zoeken. Dit werd de ChristenUnie. Tijdens de eerste bijeenkomst daarna bleek direct dat tussen deze drie partijen de chemie goed was. Gelijkwaardigheid, openheid, vertrouwen en gunning is in ruime mate aanwezig. Besloten werd om gelijk over te gaan tot formatie. 10 van de 17 raadsleden stemden op 24 april voor deze coalitie. De SGP heeft zich verbonden aan deze coalitie als gedoogpartner en krijgt daarmee een invloedrijke rol binnen de coalitie. In de gemeenteraad van 14 mei jl werd unaniem ingestemd met het installeren van de drie wethouders Kees Wielstra (GBD), Rommy Kempenaar (SL) en Gerben Wiersma (CU).


Wij hebben tijdens de onderhandelingen en het formeren steeds Gods leiding mogen ervaren. Als CU fractie zijn wij dankbaar dat in het Bestuursakkoord 90% van ons verkiezingsprogramma wordt verwezenlijkt waarbij extra aandacht is voor mensen die niet goed kunnen meekomen of geen goed netwerk hebben en waarbij plannen zijn gemaakt om op korte termijn in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers. De zondagsrust is binnen deze coalitie gewaarborgd en zelfstandig Dantumadiel krijgt een reële kans. Ondanks de negatieve en onjuiste berichtgeving in de media zijn wij als CU fractie zeer tevreden over het resultaat en kunnen unaniem volledig achter de gekozen koers staan.We kunnen dat natuurlijk niet in eigen kracht. Daarvoor is dagelijks gebed om inzicht, wijsheid, liefde en kracht nodig. Ons volkslied verwoord dat zo mooi:

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Fractie ChristenUnie Dantumadiel

« Terug